Welcome to MCList!

Server play.saigonmc.com

Tracking this server since Jul 9, 2021 10:15 AM, pinged this server 49 times.
10 hours ago (Feb 2, 2023 3:02 PM)
play.saigonmc.com:2556519/80
SaigonMC - Beta 0.5.6
Máy chủ sinh tồn Việt Nam
 • Ping
 • Address: play.saigonmc.com 61.28.229.61:25565
 • Version: SaigonSpigot 47
 • Login
 • Disconnect reason: Kết nối với máy chủ trò chơi thất bại. Phiên bản trò chơi của bạn đã cũ. Vui lòng sử dụng 1.17.1 trở lên.
 • Premium: unknown
 • Brand: Unknown
 • BungeeCord: false
5 days ago (Jan 29, 2023 8:38 AM)
play.saigonmc.com:2556550/80
SaigonMC - Beta 0.5.6
Máy chủ sinh tồn Việt Nam
 • Ping
 • Address: play.saigonmc.com 61.28.229.61:25565
 • Version: SaigonSpigot 47
 • Login
 • Disconnect reason: Kết nối với máy chủ trò chơi thất bại. Phiên bản trò chơi của bạn đã cũ. Vui lòng sử dụng 1.17.1 trở lên.
 • Premium: unknown
 • Brand: Unknown
 • BungeeCord: false
9 days ago (Jan 25, 2023 4:40 AM)
play.saigonmc.com:2556527/80
SaigonMC - Beta 0.5.6
Máy chủ sinh tồn Việt Nam
 • Ping
 • Address: play.saigonmc.com 61.28.229.61:25565
 • Version: SaigonSpigot 47
 • Login
 • Disconnect reason: Kết nối với máy chủ trò chơi thất bại. Phiên bản trò chơi của bạn đã cũ. Vui lòng sử dụng 1.17.1 trở lên.
 • Premium: unknown
 • Brand: Unknown
 • BungeeCord: false
13 days ago (Jan 20, 2023 11:20 PM)
play.saigonmc.com:255650/0
SaigonMC
Máy chủ hiện đang bảo trì
 • Ping
 • Address: play.saigonmc.com 61.28.229.61:25565
 • Version: SaigonSpigot 47
 • Login
 • Disconnect reason: Máy chủ hiện đang bảo trì, vui lòng quay lại sau.
 • Premium: unknown
 • Brand: Unknown
 • BungeeCord: false
17 days ago (Jan 16, 2023 4:26 PM)
play.saigonmc.com:2556527/80
SaigonMC - Beta 0.5.6
Máy chủ sinh tồn Việt Nam
 • Ping
 • Address: play.saigonmc.com 61.28.229.61:25565
 • Version: SaigonSpigot 47
 • Login
 • Disconnect reason: Kết nối với máy chủ trò chơi thất bại. Phiên bản trò chơi của bạn đã cũ. Vui lòng sử dụng 1.17.1 trở lên.
 • Premium: unknown
 • Brand: Unknown
 • BungeeCord: false