Welcome to MCList!

Server play.saigonmc.com

Tracking this server since Jul 9, 2021 10:15 AM, pinged this server 61 times.
4 days ago (Nov 25, 2023 4:44 AM)
Server favicon of play.saigonmc.com
play.saigonmc.com
Can't connect to server.
 • Ping
 • Address: play.saigonmc.com 14.169.69.168:25565
6 months ago (May 22, 2023 9:20 AM)
Server favicon of play.saigonmc.com
play.saigonmc.com32/80
SaigonMC - Beta 0.6.2
Máy chủ sinh tồn Việt Nam
 • Ping
 • Address: play.saigonmc.com 58.84.1.167:25565
 • Version: SaigonSpigot 1.19.1+ 762 761
 • Login
 • Disconnect reason: Kết nối với máy chủ trò chơi thất bại. Nhân vật của bạn không tồn tại. Vui lòng đăng ký và kích hoạt tài khoản nhân vật tại id.saigonmc.com rồi tham gia server bạn nha
 • Premium: unknown
 • Brand: Unknown
 • BungeeCord: false
6 months ago (May 15, 2023 1:45 AM)
Server favicon of play.saigonmc.com
play.saigonmc.com30/80
SaigonMC - Beta 0.6.0
Máy chủ sinh tồn Việt Nam
 • Ping
 • Address: play.saigonmc.com 58.84.1.167:25565
 • Version: SaigonSpigot 1.19.1+ 762 761
 • Login
 • Disconnect reason: Kết nối với máy chủ trò chơi thất bại. Nhân vật của bạn không tồn tại. Vui lòng đăng ký và kích hoạt tài khoản nhân vật tại id.saigonmc.com rồi tham gia server bạn nha
 • Premium: unknown
 • Brand: Unknown
 • BungeeCord: false
7 months ago (May 8, 2023 7:37 PM)
Server favicon of play.saigonmc.com
play.saigonmc.com8/80
SaigonMC - Beta 0.5.13
Máy chủ sinh tồn Việt Nam
 • Ping
 • Address: play.saigonmc.com 58.84.1.167:25565
 • Version: SaigonSpigot 1.17+ 762 761
 • Login
 • Disconnect reason: Kết nối với máy chủ trò chơi thất bại. Nhân vật của bạn không tồn tại. Vui lòng đăng ký và kích hoạt tài khoản nhân vật tại id.saigonmc.com rồi tham gia server bạn nha
 • Premium: unknown
 • Brand: Unknown
 • BungeeCord: false
7 months ago (May 2, 2023 1:17 PM)
Server favicon of play.saigonmc.com
play.saigonmc.com36/80
SaigonMC - Beta 0.5.13
Máy chủ sinh tồn Việt Nam
 • Ping
 • Address: play.saigonmc.com 58.84.1.167:25565
 • Version: SaigonSpigot 1.17+ 762 761
 • Login
 • Disconnect reason: Kết nối với máy chủ trò chơi thất bại. Nhân vật của bạn không tồn tại. Vui lòng đăng ký và kích hoạt tài khoản nhân vật tại id.saigonmc.com rồi tham gia server bạn nha
 • Premium: unknown
 • Brand: Unknown
 • BungeeCord: false
7 months ago (Apr 26, 2023 3:04 AM)
Server favicon of play.saigonmc.com
play.saigonmc.com17/80
SaigonMC - Beta 0.5.13
Máy chủ sinh tồn Việt Nam
 • Ping
 • Address: play.saigonmc.com 58.84.1.167:25565
 • Version: SaigonSpigot 1.17+ 762 761
 • Login
 • Disconnect reason: Kết nối với máy chủ trò chơi thất bại. Nhân vật của bạn không tồn tại. Vui lòng đăng ký và kích hoạt tài khoản nhân vật tại id.saigonmc.com rồi tham gia server bạn nha
 • Premium: unknown
 • Brand: Unknown
 • BungeeCord: false